Kgotso, pula, nala!

Tsebiso.

Ke motjheng wa ho hlahisa nalane ya Mosotho ka mokgwa wa ditshwantsho mme tsena tsohle di tla fumaneha ho http://www.youtube.com/FezekileFuthwa. Beha leihlo teng ho bona tse seng di phatlaladitswe.

 

 


Mahamba Yedwa.

Ena pina e hlalosa boima ba tsela eo re  lokelang ho e tsamaya re le Dingaka ho fihla boemong boo ho thweng o Ngaka. 

Ha di eme di botse!

Nalane ke lehae la letlotlo la Basotho. Mona ke teng moo re tsenkollang ditaba tse amanang le Basotho le Sesotho. Nama maoto o kgatholohe ha re o manollela dimomonane tseo e leng mokgabo wa Sesotho.

Ho tloha ho tse amanang le moetlo, puo, mokgabo, dithoko, diboko, maele, dikapolelo, bonono, ho isa ho bokgeleke le boqhetseke ba Basotho.

Tseba hoba mona re ikgantsha ka Sesotho le Bosotho ba rona.

Sepheo se seholo ka Nalane ke ho aha le ho ntshetsa pele nalane ya Mosotho. Ho tloha hodimo leboya la Aforika, ho ya Ntsoana Tsatsi, ho fihla kajeno lena.

E tla o bone ha ngwale e kgiba, hoba ho thwe tsa rona ditaba ha di ya lokela ho hlahella mona ho marangrang a tsa mahlale! Empa he re se re ile ra ipaka ka mesebetsi ya rona hore Sesotho se tla thashalla le mafatshe ohle.

E ya bo, le jwale ke re ha di eme di botse. Hoba baholo ba rona ba itse tsela e botswa ho ba pele. Lena leeto lona re le tsamaile mme thola re e parotse, naha yona ra e seha ka lehare ho tla fihla mona moo re leng teng.

Natefelwa ke ditswakotleng tsa taumoholo wa maoba le maobane.

Ikamahanye le rona ho ikunela tsebo le mahlale, hoba tsebo ke lefa le sa boleng.

 

Lesedi Basotho ba batle!!


 


 

 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.