Ditlwaelo - Ho Disa

Basotho ke setjhaba se hlahileng dinakong tseo baholo ba rona ba neng ba lema mme ba rua leruo la diphoofolo.

Ka lebaka lena, badisana e bile batho ba bohlokwa ho aloseng le hona ho hlokomeleng ha diphoofolo.

Diphoofolo tseo Basotho ba di ruang ke:

  • Dikgomo/Makgomo
  • Dinku
  • Dipodi
  • Dikgoho
  • Makau
  • Makgantshi
  • Mapidipidi
Dikgomo, dinku le dipodi ke tsona diphoofolo tse disetswang naheng moo makgulo a tholahalang ka bongata. Diphoofolo tse ding tsohle ke diphoofolo tsa lapeng.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.