Ditlwaelo - Boloi

Boloi ke eng?

Boloi ke ketso ya ho etsa diketsahalo ka tsela e sa tlwahelehang, ke hore, ka tsela e sa fihlellweng ke batho ka kakaretso. Ka hoo ntho ha e sa tlwaeleha e bile e feta kutlwisiso re re ke boloi.

Ka tsela ena re na le mefuta e mmedi ya boloi hara Basotho:

  • Boloi
  • Moloi
Bongaka ke bona bo neng bo ananelwa e le boloi ka ha dingaka di ne di ena le bokgoni ba ho etsa dimaka le dintho tse sitang tlhalohanyo ya motho. Ka tsela ena diketso tseo tsa bona di bitswa boloi. Feela hlokomela hore ho teng phapang pakeng tsa ketso ya boloi le moloi.
Boloi ke diketso athe moloi ke motho ya sebedisang boloi ho etsa ba bang ha mpe.
Ka tsela ena, ha motho a sebedisa boloi bakeng sa neo ya hae kapa mabaka a mang a sa hlokofatseng batho ba bang, motho eo ha se moloi.
Basotho ba kgale ba ne ba sebedisa boloi e bang motho a ruile leruo le leholo la diphoofolo. Dithokolosi hore di be teng hara Basotho di tlile ka boloi ba batho baruileng, ka ha dithokolosi di ne di sebediswa ho disa leruo la bona motebong. Thokolosi ka tsela ena e ne e se ntho e tholahalang motseng, e ne e mpa e fumaneha feela naheng moo metebo e leng teng.
Boloi bo senyehile hoba bafutsana ba ithute boloi, hoba bona ba be ba bo sebedisa ho hlokofatsa batho. Mme e re ka ha thokolosi e le phoofolo e phelang ka nama, ba ne ba hloleha ho di fepa. Ka tsela ena ba ne ba etsa batho ba bang hampe. Ho latela nalane ba boloi, ke malapa a futsanehileng feela moo ho bileng le dipale tsa bana ba banyenyane ba fenethilweng ke dithokolosi. Mme e re ka ha ba futsanehile, ba ne ba sitwa le ke ho di fumanela sebaka sa tsona moo di tla phela teng di le inotshi, ka hoo ba ne ba phela le tsona ka hara malapa a bona.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.