Ditlwaelo - Kahisano

Motho ke motho ka batho. Lena ke le leng la maele a Sesotho le supang hore batho ba lokela ho phedisana mmoho ka kgotso.

Kahisano ke mmoko wa bophelo ba Basotho hobane ba dumela hore setjhaba se lokela ho phela tlasa maemo a kgotso le nala.

Ke ka hona ka Sesotho ngwana e leng wa setjhaba, ho bolelang hore baholo bohle ba motse ba na le tokelo ya ho roma kapa ho kgalemela ngwana ha a fosa.

Ho ntshetsa pele pono ena ya hore batho ba lokela ho phedisana mmoho, Basotho ba dumela hore batho ba lokela ho tjhakelana ka dinako tsohle, e le hore dikamano pakeng tsa bona di tle di dule di ntjhafetse.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.