Moetlo - Ho Thwasa

Ho thwasa ke pitso ya badimo ya hore motho a kene lefehlong ho ba ngaka. 

Pitso ya motho ka mong e tla ka tsela tse fapaneng. Tsela e tlwaelehileng ke ya ditoro, moo mokgethwa a tla lora ditoro ka ba fatshe kapa a laelwa seo a lokelang ho se etsa ke bona. Ho ya ka baholo ba rona, motho ya kgethilweng ho ya thwasa o lokela ho arabela pitso ena. Ha eo a sa e ananele, o hlahelwa ke bomadimabe le hore a qetelle a kutse haholo. 

Morao tjena batho ba se thwasa ntle le ho bitswa ke badimo. Ba ikela thupellong moo dingaka tse ding di ba rupellang ka bongaka. Ntho ena ha e tsebahale boholong, ka ha ke batho feela ba kgethilweng ba ka phethang mosebetsi wa bongaka ba toka le tshwanelo. Ke ka hoo dingaka tsena tse rupelletsweng di sitwang ho phekola mafu le hona ho thusa setjhaba. 

Ha motho a se a hlokometse a bile a ananetse pitso ya hae, e ba o leba moo a tlang ho fehlellwa teng. Lefehlo ke tsela ya thupello eo motho ya fehlellwang a e tsamaya ho fihlela a butswa, mme e ka ba ngaka e feletseng. 

Motho ya lefehlelong o bitswa ka hore ke lethwasa. Jwale tsela di ngata tseo ngaka tsa Sesotho di fehlellwang ka yona. Ho bile ho itshetlehile ho mofuta wa pitso oo motho a nang le ona. Mathuela ke bona batho ba fehlellwang ke dingaka, athe dingaka tsona di fehlellwa ka tsela e fapaneng. 

Ha lethwasa le se le fihlile ngakeng e tlang ho le fehlella, e ba le qalella ka mosebetsi wa ho ithuta dikateng tsa bothuela. 

Dingaka tsa Sesotho tsona di latela tsela e ikgethileng ya ho thwasa. Di ye di nyamele feela mme di sirele moo di rupellwang teng. Thupello ya tsona ha ngata e ne e atisa ho ba mahaheng kapa dikwetseng, moo teng ba rupellwang ke badimo ka sebele. Ka hoo, thupello ya bona ha e phethahatswe ke motho. 

Ho latela tsela tsena tse fapaneng tsa lefehlo, nako e nkuwang lefehlong ha e tshwane ho hang. Motho o kgutla mohla a qetileng thupello ya hae ka botlalo. E leng moo dikolo tsa bongaka di fanang ka bothata teng hobane motho o kgutla ka mora nako e itseng e behilweng; e seng mohla a tsebang mosebetsi wa hae. 

Ha motho a thwasa, pitso ya hae ke ya ho mo rupella ho ba e nngwe ya tse latelang:

 • Ngaka

Ngaka ke motho ya phekolang mafu. O rupelletse ha batsi ka tsebo ya ditlama ho etsa meriana, e leng ditlhare. 

Ho na le mefuta e fapaneng ya dingaka Sesothong, jwalo ka nkgekge, moroka pula, jwalo jwalo. 

  Ke dingaka tse thehang mephato ho bolotsa, tse tiisang malapa le hona ho alafa. 

  • Lethuela

  Lethuela ke motho ya laolang a sebisa ditaola ho lopa mathata a batho.

   

   

   

   

   

     Nalane ya Mosotho

  tsebo ke lefa le sa boleng.