Ditlwaelo - Nako

Hantlentle nako ke moelto hara Basotho hobane e tsamaellana le tumelo, feela ke e kentse tlasa sehlooho sena sa ditlwaelo.

Ntlha ya pele ka nako ho Basotho ke hore nako e ya hlomphuwa.

Ha ho na le kopano kapa lebaka le itseng, bohle ba lokela ho kgobokana ka nako e boletsweng ntle le tikatiko. Ya sa finyelleng ka nako o tla fumana morero o tswetse pele mohla a fihlang

Sa bobedi ke hore nako e ya hlomphuwa hobane e amahanngwa le letsatsi. Letsatsi ke karolo e kgolo ya tumelo ya baholo ba rona ba setjhaba sa Bahurutse, e leng moo Basotho ba tswalwang teng.

Ho ya ka Bahurutse, Letsatsi ke e mong wa Medimo e hlomphuwang ka ha le fana ka bophelo.

Ka hoo, Basothong letsatsi le ya ilwa. Ke ka hona mesebetsi ya Basotho e arotsweng ho ya ka mekgahlelo ya dinako, tsohle tse itshetlehileng ho maemo a letsatsi.

Mohlala:

  • Meso ke nako ya ho tsoha hobane letsatsi ha le eso ho futhumale mme ke nako e lokileng ya ho sebetsa.
  • Motsheare ke nako ya ho beha meja fatshe hobane letsatsi le haketse mme batho ba lokela ho phomola.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.