Diboko tsa Basotho

 

Na seboko ke moetlo jwang?

Seboko ke senotlolo se rutang ngwana ntho tse ngata ka yena le moloko wa habo. Ke tsela ya ho badisa meloko hore ngwana a tsebe baholo ba hae le hore o tswalwa ke bo mang. Ka hoo, seboko ke leloko.

E re ka ha seboko e le leloko, se boela se seha meedi ya hore na ho nyalwa kae mme ha ho nyalwe kae. Ke seboko se kgonang ho hlalosa hore na motho ke wa heno kapa tjhe.

Seboko se o tsebisa badimo ba heno, hore o se qetelle o tlotla badimo ba baditjhaba. Sena se bohlokwa hlokwa tabeng tsa moetlo ka ha ho hlokeha tsebo e batsi ya badimo ba lelapa.

Seboko se o qhaqhollela sebomodimo ba hao, hore o tsebe modimo wa hao. Ha re rapela re re “welewelele…”, ke seboko se o teanyang le modimo wa hao.

Seboko se boela se fana ka tsebo le lesedi la nalane ya setjhaba sa heno. Ka hoo, ha o tseba seboko sa hao, o tseba nalane ya setjhaba sa heno.

Ho feta mona, dithoko tsa diboko di ruta bana ba rona boiphihlelo nthong tse kang dithoko le dithotokisong. Ke hore ke ka tsebo ya diboko moo ngwana a tjhorehang teng ho ba kgeleke le seroki.

Seboko ke neletsano taba hobane bana ba rona le bona ba tla lokela ho fetisa tsebo ena ka molomo baneng ba bona mohla ba hodileng. Ka hoo, papadi tse kang mantilatilane di ntshetsa bokgoni ba neletsano taba pele.

Hlokomela kamano e teng pakeng tsa seboko, lebitso la motho, nalane ya motho, dithoko le moetlo. Ha re reneketsa ngwana re mmitsa ka seboko sa hae, ka Sesotho re be re etsa thapelo. Re bile re ba mahokela pakeng tsa ngwana eo le badimo ba hae. Hodima mona, re tsebisa ngwana ho setjhaba le hore setjhaba se tsebe ngwana eo.

Seboko ke puo. Ngwana o tshwara puo ka tshebediso ya dipapadi tse kang mantilatilane ha mmoho le mekgabo puo e meng jwalo ka maele, dikapolelo le maele. Ka hoo he, mekgahlelo yohle ya Sesotho e ya neletsana ho holeng ha ngwana. Ngwana ya sa tsebeng puo ya hae a ke ke a tseba seboko sa hae, hobane tsebo ya seboko ha se feela ho se rokela, empa ke ho fumana moelelo o patilweng hara dithoko tsena. Ka hoo tsebo ya maele, dikapolelo le mekgabo puo e meng e bohlokwa.

Ntho e ka hodimo ka ho fetisisa tsohle, ke hore seboko ke tshiya le motheo wa lelapa! Ha ho lelapa le ka thehwang ntle le tsebo ya diboko hobane bophelo bohle bo itshetlehile hodima dikamano ka diboko.

Ka ho rialo he Basotho, tsebo ya diboko tsa habo rona e hlokolotshi. Bana ba lokela ho itseba hore na bona ke bomang. Ha re ruteng bana ba rona ka diboko tsa habo bona.

Ka hoo he, seboko ke moetlo hobane ke seo motho a leng sona.

Diboko tsa Basotho ke tsena:

 1. Bafokeng
 2. Bakwena
 3. Bakgatla
 4. Batshweneng
 5. Bataung
 6. Bahlakwana
 7. Makgwakgwa
 8. Makgolokwe
 9. Batlokwa
 10. Baphuthing
 11. Basia
 12. Bakubung
 13. Banareng

 

Bakeng sa dintlha tse feletseng ka diboko, thola dibuka the latelang:

 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.