Ditshomo

Ditshomo ke dipale tse phetwang ka setjhaba. Dipale tsena di bua ka mekgwa, ditlwaelo le diketsahalo tsa setjhaba nakong tse fetileng. E re ka ha dipale tsena di fupere nalane ya setjhaba, ditshomo ke karolo ya moetlo ke hona. 

Maikemisetso ka leqephe lena ke ho fana ka ditshomo tsa Basotho, tse ntjha le tsa kgale. 

Ka hoo ke kopa o behe pelo sekotlolong ha ke ntse ke pheha taba ena.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.